ورق آلومینیوم پلی کرافت جھت پوشش عایق لوله ھا و مخازن

 

عضو فهرست بلند سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت

(AVL شرکت ملی نفت ،گاز ،پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران )

 

محصـولات پوشـش محافظ آلومينيومي ازآلياژهاي ١١٠٠- ٥٠١٠-٣٠٠٣-٣١٠٥-١٢٠٠ساخته شده اند . ايـن آلـياژ هـا بـه ايـن خاطر انتخاب شده اند كه مقاومت بالايي در مقابل خوردگي داشته و در مقابل فرسـايش در اثـر هـوا مقـاوم تـر هسـتند. انـواع سختي    ١٤H  تا    ١٩H مجموعا خواص خوبي به لحاظ مكانيكي ازخود نشان مي دهند . پارس آلومینیوم فقط ازآلياژهاي مشخص براي توليد با كيفيت رولها و سايرمحصـولات  خـود اسـتفاده مي كند. استفاده ازآلومينيوم هاي با درجه كيفيت پائين تر ( به لحاظ مسائل اقتصادي ) به علت عدم پاسخگوئي آنها در مصرف توصيه نمي شود  .

اين  محصولات قابليت كار در شرايط جوي متفاوت از جمله شرايط  جوي حاكم بر جنوب كشور تا شرايط جوي حاكم بر شمال كشور را داشته و محافظ عايق ها در هر شرايط جوي است  .

پوشـش هـاي آلومينيومـي در انـواع مخـتلف صاف ، كركره ريز و كركره درشت يافت مي شوند. محصولات كركـره شـده به دلايل زير توصيه مي شود ، رولهاي كركره شده از رولهاي صاف مقـاوم تـر است زيراكركره كردن باعث مي شود كه در اثر انبساط ورقها مشكلي پيش نيامده و رول هاي آلومينيومي به هنگام استفاده حين پوشانيدن لوله هاي كم قطر نشكنند ، همچنين كركره كردن باعث ميشود كه درخشندگي زياد سطح ازبين رفته و نيز ازصدمات مكانيكي به دور نگهداشته شوند  .

1 - پوشـش هاي آلومينيومي توليدي ازآلياژ هاي مورد تائيد در استاندارد ٢٠٩ASTM B توليد مي شوند ليكن براي آلياژهاي ديگـر نيز برحسـب سـفارش مشتري ، توان توليد وجود دارد . توليد بر مبناي بهترين كيفيت از بهترين آلـياژها ميباشد.

ضخامت رولهاي الومينيومي در محدوده   م م 0.2  تا  م م ١ قرار مي گيرد. 

٢ ـ كاربرد محصولات پوشش هاي آلومينيومي صاف و كركره اي براي پوشانيدن سطح عايق در لوله ها و تانكها و مخازني با حداكثر قطر١٢ فوت توصيه مي شود. پوشش هاي كركره درشت براي پوشانيدن عايق در دستگاههاي با قطر بيش از          

١٢ فوت به كار مي رود  .

٢ ـ ١ : خطوط لوله :

ضـخامتهاي تجمیعی (ورق آلومینیوم بعلاوه پلی کرافت)0.4 ،  0.5 ، 0.6 بـراي خطـوط لـوله بكار مي رود و استفاده ازهر ضخامت به حسب قطر لوله و نوع عایق به كـاربـرده شده متفاوت است .

 ضخامت بيشتر براي لوله هاي بزرگتر و براي سيستمهاي عايق كاري نرمتربكار مي رود.  پوشش هاي آلومينيومي با لايه پلي كرافت در دو حالت صاف و كركره شده مورد استفاده قرار مي گيرد  .

٢ ـ ٢ ـ تجهيزات كوچك و مخازن : ازضخامتهاي 0.6 تا 0.8 مي توان براي اين موارد استفاده كرد  كه ابتدا به نوع عايق استفاده شده بستگي دارد.(عايقهاي نرم به ضخامتهاي بيشتر احتياج دارند)

٢ ـ ٣ ـ تجهيزات بزرگ و تانكها در اين موارد رولهاي با ضخامت 0.8 تا ١ مورد استفاده قرار مي گيرد استفاده ازرولهاي صاف و كركره درشت شده در اين مورد ممكن مي باشد .

لایه رطوبت گیر

لايـه رطوبت گير پلي كرافت:  اين لايه پلي كرافتي شامل يك لايه از فيلم پلي اتيلن با يك لايه محافظ ازكاغذكـرافت ميباشـد ايـن لايـه محـافظ طي فرآيند لامينيت  بطور پيوسته در سر تا سر پشت ورقه هاي آلومينيومي چسـبيده و كـل عرض آنرا مي پوشاند لايه رطوبت گير به منظور محافظت ازخوردگي ناشي ازميعان بخارات بـين پوشـش آلومينيومي و عايق و نيزبه منظور جلوگيري از ايجاد خوردگي شيميايي و تشكيل پيل گالوانيكي استفاده ميشود.

مشخصات ویژه :

تمـام عايـق هـا در مقابـل آب و هـوا بـا استفاده از اين محصولات مقاوم مي شوند. پوشش ها ازآلومينيوم با آلياژ1100١٢٠٠-٣١٠٥ -٣٠٠٣- ٥٠١٠ بـا عمـق كركـره ريز و درشت يا صاف ساخته شده و يك لايه رطوبتگيـر محـافظ كه بطور پيوسته در سرتا سر پشت ورق ها لامينيت شده را دارا هستند . ازضخامتهاي0.3   م م و 0.4 م م بـراي دور لـوله هـا و ازضـخامتهاي 0.5 م م تا 1 م مبراي دور تانك ها ، تجهيزات ، برجها و مبدلهاي حرارتي استفاده مي شود .

انواع روکشها :

ورقهاي روكش آلومينيومي با پوشش پلي كرافت با ضخامت٦/٠-٥/٠-٤/٠-٣/٠ - ٩/٠-٨/٠-١ ميليمتر بصور ت كلاف در طول٣٠ متر و به عرض يك متر وگام كركره ها ٦ ميليمتر بر حسب نياز صنايع و تاسيسات نفت و گاز

ورقهـاي روكـش آلومينيومـي با پوشش پلي كرافت كركره شده با ضخامت ٥/٠ تا ١ميليمتروبعـرض ٩٢ سـانتي متر و طول هاي ٢٠٠-٢٥٠-٣٠٠ سانتي متر و گام كركره ها ٣٢ ميليمتر جهت روكشكردن عايق هاي لوله هاي بزرگ ، برجها و مخازن

و جهت محلهايي كه نيازبه حفاظت بيشتر دارند مانند سر مخازن و برجها و يا ساير نيازهاي خاص.

سایر محصولات :

كليه ملزومات فلزي صنعت عايق بندي ازقبيل بست ها ، تسمه ها ( استنلس استيل ، گالوانيزه ويا آلومينيومي )در عـرض هاي ١-٢/١٤/٣ اينچ ، تسمه هاي انبساط گير ، كلمپ هاي استيل ، پيچ خودكار ، سيمهاي عايقبندي ، فنرهاي انبساط گير ازنوع استنلس استيل با طول مختلف و انواع راشينگ رينگ و پال رينگ بر حسبنياز صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

استاندارد محصول : ورقهاي آلومينيومي شركت پارس آلومینیوم ازآلياژ هاي توصيه شده استانداردASTM B209 مي باشد.

ورقه های کرکره شده ریز و درشت پارس آلومینیوم:

ورق هاي كركره شده شركت پارس آلومینیوم ، جهت پوشانيدن عايق بدنه  لوله ها ، برج ها ، مخازن وتانـك ها با قطرهاي خارجي ١ اينچ يا بيشتر ساخته شده اند ورقهاي كركره شده آلومينيومي در ضخامتهاي ٣/٠ ، ٤/٠. ٥/٠ ، ٦/٠ ، ٧/٠ ، ٨/٠٩/٠و ١ ساخته مي شوند .

موارد استفاده توصیه شده :

پوشاندن  روي عايقهاي حرارتي و برودتي موجود در تاسيسات بزرگي چون پالايشـگاهها ـ مجـتمع هـاي پتروشـيمي  ـ نيـروگاههاي حرارتـي ـ كارخانجـات بـزرگ  مـواد غذائـي  وكارخانجات بزرگ مواد بهداشتي

تمـام عايق هاي روي تانكها ، تجهيزات ، برجها ، مبدل ها حرارتي بواسطه استفاده ازورقهاي كركره شده ضدآب مـي شـوند ورقهـاي كركـره اي يـك لايه محافظ رطوبت گير ازجنس پلي كرافت در سرتاسر پشت خودخواهند داشت ورقها ي كركره در اندازه هاي گام كركره 5 و 32 م م   ساخته مي شوند .

1  ـ براي تانكها و برجها تا قطر ٢٤ كركره 5 ميل

2  ـ  براي تانكها و برجهاي  با قطربيشتر از ٢٤ كركره 32 ميل

لایه رطوبت گیرمحافظ خوردگی :

خوردگـي پوشش آلومينيومي محافظ عايق هاي روي خطوط لوله، تجهيزات، تانكها و. . . .  يكي ازبزرگترين مشكلات واحدهاي صنعتي بوده كه سرتا سر جهان با آن درگير بوده اند  .

هنگامـيكه عايقهـا مـرطوب مي شوند در صد نمك محلول در عايقها باعث ايجاد الكتروليت  ضعيف شده درايـن مـورد تانكهـاي فلـزي يـا لوله ها و روكشهاي فلزي بعنوان قطبهاي مخالف عمل كرده و ولتاژ ضعيف گالوانيكي شكل مي گيرد  .

بـراي جلوگيـري ازاين مورد در سطح مشترك فلز و عايق بايد ازيك سطح رطوبت گير استفاده شود اين سطح به وسيله كاغذي رطوبت گير در سرتاسر فلز پوشش محافظ ايجاد مي شود اين عمل لامينيت كردن ناميده ميشـود .   برخـي اوقات ازيك لايه رنگ  بجاي لايه رطوبت گير كاغذي استفاده مي شود ولي فقدان لايه محافظكاغـذي هر چند بي كيفيت ، باعث مي شود كه فرسايش ، پوسيدن و زنگ زدن شتاب گيرد بنابر اين  پوششكاغذي يك امر ضروري جهت جلوگيري ازخرابي است  .

آزمایش ھا جھت نشان دادن اثر لایه محافظ رطوبت گیر بھ عنوان عامل بازدارنده خوردگی در پوشش ھای آلومینیومی نشان می دھد که در مقایسه با پوشش آلومینیوم ھای رنگ شده طول عمر بسیار بیشتری دارند.

 

مزایای پوشش های محافظ آلومینیومی کرکره پلي کرافت شده :

عدم انعکاس مستقيم نور

عدم گسترش حرارت در محيط

امکان انقباض و انبساط در برابر حرارت

چلوگيري از شکستگي و تا شدن ورق در روکش کردن لوله ها با قطرهاي مختلف

سهولت انجام کار و بازرسي هاي دورهاي بعد از خاتمه عمليات

جذب رطوبت حاصل از تبادل حرارتي موجود در فضا توسط پوشش مخصوص

عدم نياز به نگهداري مستمر از قبيل رنگ آميزي و غيره

زيبايي تاسيسات و لوله کشي انجام شده

اقتصادي بودن ورقهاي آلومينيومي با پوشش مخصوص (پلي کرافت)    

                                                     برای مشاهده   لیست قیمت ورق آلومینیوم  ساده و آجدار   درجه 1کلیک کنید  

 لطفا جهت دريافت قيمت  ورق پلي كرافت آلومينيوم  ورق  ذوزنقه  و  ورق سينوسي   و  ورق آنادايز  و  ورق كامپوزيت آلومينيوم  و  ورق رنگي آلومينيوم   و  

      سقف كاذب آلومينيومي  با شماره تلفن  70-02122779660   تماس بگيريد.

--- بدلیل سازگاری بیشتر این سایت لطفا از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید.